ماسکنه

ماسکنه (Maskne) چیست!؟

/maskne

کرونا دردسر جدیدی است که دنیای پیرامون ما را تا حدود زیادی دگرگون کرده است. حتی در حوزه ادبیات پزشکی هم واژه‌های جدیدی را پدید آورده است.